top of page

DISCLAIMER

Op het gebruik van www.monumentmeetings.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

 

Intellectueel eigendom

 

Alle publicaties en uitingen van MONUMENT MEETINGS zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. 

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MONUMENT MEETINGS is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MONUMENT MEETINGS. 

 

Gebruik van informatie

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MONUMENT MEETINGS te mogen claimen of te veronderstellen. 

 

MONUMENT MEETINGS streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. MONUMENT MEETINGS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

 

E-mail

 

MONUMENT MEETINGS garandeert niet dat e-mails die aan MONUMENT MEETINGS worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met MONUMENT MEETINGS te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Wijzigingen

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.monumentmeetings.com op deze pagina.  

bottom of page