top of page

PRIVACY STATEMENT

MONUMENT MEETINGS gevestigd aan Piet Heinlaan 3, 1427 AB te Amstelhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens

 

www.monumentmeetings.com

 

Piet Heinlaan 3

1427 AB Amstelhoek

 

+31(0)20 211 76 68

 

Mevrouw I.E. Witt is de Functionaris Gegevensbescherming van MONUMENT MEETINGS. Zij is te bereiken via info@monumentmeetings.com.

 

MONUMENT MEETINGS vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die is toevertrouwd te waarborgen. In het kader van deze fundamentele verplichting verbindt MONUMENT MEETINGS zich tot een juiste bescherming en een juist gebruik van persoonlijke informatie die online wordt verzameld. 

 

Wij streven ernaar om uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen die vrijwillig wordt verstrekt om hiermee informatie en/of diensten te kunnen aanbieden. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed door te lezen. 

 

Persoonsgegevens

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. 

 

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wanneer u persoonsgegevens aan MONUMENT MEETINGS verstrekt, gebruiken wij deze informatie zoals beschreven in onderhavige privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt, tenzij we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen, of indien we moeten voldoen aan een wettelijk verplichting of als verdere verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving. 

 

MONUMENT MEETINGS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Volgens de privacywetgeving moet de verwerking van persoonsgegevens worden gebaseerd op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. 

 

MONUMENT MEETINGS verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende grondslagen:

 

 • Uitvoeren van een overeenkomst: wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst na te komen. 

 • Uw toestemming.

 • Gerechtvaardigd belang: wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit in ons gerechtvaardigd belang is voor de bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang uw belangen niet zwaarder wegen.

 • Wettelijke verplichting: wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Voorbeelden van de hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen zijn onder meer:

 

 • Informatie en/of diensten aanbieden aan personen die onze website bezoeken. 

 • Fraude of criminele activiteiten voorkomen. 

 • Voldoen aan onze bedrijfsverplichtingen en onze verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 • Het uitoefenen van onze grondrechten in de EU op grond van artikel 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten, met inbegrip van onze vrijheid van ondernemerschap en ons recht op eigendom. 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@monumentmeetings.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

MONUMENT MEETINGS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

MONUMENT MEETINGS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. MONUMENT MEETINGS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

MONUMENT MEETINGS verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

MONUMENT MEETINGS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Rechten van betrokkenen: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Mensen hebben verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Gehoor geven aan mensen die een beroep doen op hun privacyrechten vindt MONUMENT MEETINGS een belangrijk onderdeel van het privacybeleid. 

 

Volgens de AVG heeft u de volgende privacyrechten:

 

 • Recht op inzage: het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die MONUMENT MEETINGS van u verwerkt. 

 • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden. 

 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die MONUMENT MEETINGS van u verwerkt te laten wijzigen. 

 • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dagen aan een andere partij. 

 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken. 

 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten. 

 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. 

 • Recht op duidelijke informatie: het recht op duidelijke informatie over wat MONUMENT MEETINGSmet uw persoonsgegevens doet. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@monumentmeetings.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MONUMENT MEETINGS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

MONUMENT MEETINGS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@monumentmeetings.com

bottom of page